Algemene voorwaarden

a chair near a desk with a laptop

Algemene voorwaarden 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
8. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Alies Broekhuizen 
Alies Broekhuizen Illustration, aliesinwonderland.com 
info@aliesinwonderland.com
btw NL002119138B68 | kvk 30277325
Veldweg 14, 4286EK Almkerk

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten of er is gebruik gemaakt van zogenaamde 'mockup' afbeeldingen waarop illustraties worden getoond in een fictieve omgeving. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificatiegegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten of een 'mockup' waarin het product in een fictieve ruimte wordt weergegeven. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren en composities exact overeenkomen met de echte kleuren en composities van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:– het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;– de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;– de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;– de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;– de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van fysieke producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels e-mail met daarbij ordernummer, datum van aankoop, naam en adres. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van digitale producten, zoals e-books en PDF’s of video's: Bij levering van digitale producten is het herroepingsrecht niet van toepassing. De consument kan het namelijk direct gebruiken. De koop is een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft voor het product, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. 
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – De prijs
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9 – Conformiteit en garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
3. De garantietermijn van de ondernemer geldt to 3 maanden na ontvangst. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:– de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;– de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;– de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 10 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. De ondernemer is niet aansprakelijk voor foutief ingevoerde adressen.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen twee weken volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. 
4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 13 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 14 – Privacy
Persoonsgegevens worden uitsluitend door de ondernemer gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Artikel 15 – Auteursrecht
Op alle op de website van de ondernemer afgebeelde ontwerpen rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de ondernemer.
De ondernemer zal bij niet gegeven toestemming een factuur sturen of juridische stappen ondernemen.

Artikel 16 – Rechten van intellectuele eigendom
1. Niets van deze website of de producten mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer.
2. De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendommen met betrekking tot de door de ondernemer aan de consument ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie berusten bij de ondernemer, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.
3. Indien en voor zover de ondernemer producten vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de consument, zoals door de consument aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de consument er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door de ondernemer in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

Artikel 17 – Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen de ondernemer en de consument is Nederlands recht van toepassing, ook indien de consument woonplaats in het buitenland heeft.
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Terms and conditions 

Article 1 – Definitions 
In these terms and conditions, the following definitions apply:
1. Cooling-off period: the period within which the consumer can make use of his right of withdrawal;
2. Consumer: the natural person who does not act in the exercise of a profession or business and who enters into a distance contract with the entrepreneur;
3. Day: calendar day;
4. Right of withdrawal: the option for the consumer to cancel the distance contract within the cooling-off period;
5. Entrepreneur: the natural or legal person who offers products and/or services to consumers at a distance;
6. Distance contract: an agreement in which, within the framework of a system organized by the entrepreneur for distance sales of products and/or services, up to and including the conclusion of the agreement, exclusive use is made of one or more techniques for communication on distance;
7. Technology for distance communication: means that can be used for concluding an agreement, without the consumer and entrepreneur meeting simultaneously in the same room.
8. General Terms and Conditions: the present General Terms and Conditions of the entrepreneur. 

Article 2 – Identity of the entrepreneur 
Alies Broekhuizen 
Alies Broekhuizen Illustration, aliesinwonderland.com
info@aliesinwonderland.com
btw NL002119138B68 | kvk 30277325
Veldweg 14, 4286EK Almkerk, The Netherlands

Article 3 – Applicability 
1. These general terms and conditions apply to every offer from the entrepreneur and to every distance contract and orders concluded between the entrepreneur and consumer
2. Before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions is made available to the consumer. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated that the general terms and conditions can be viewed at the entrepreneur and they will be sent free of charge as soon as possible at the request of the consumer.
3. If the distance contract is concluded electronically, notwithstanding the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions can be made available to the consumer electronically in such a way that it is consumer can be stored in a simple way on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated where the general terms and conditions can be consulted electronically and that they will be sent free of charge at the request of the consumer electronically or otherwise.
4. In the event that, in addition to these general terms and conditions, specific product or service conditions also apply, the second and third paragraphs apply mutatis mutandis and the consumer can always invoke the applicable provision in the event of conflicting general terms and conditions. most favorable.
5. If at any time one or more provisions in these general terms and conditions are wholly or partially void or destroyed, the remainder of the agreement and these terms and conditions will remain in force and the relevant provision will be replaced by a provision in mutual consultation without delay. approached the tenor of the original as much as possible.
6. Situations that are not regulated in these general terms and conditions must be assessed ‘in the spirit’ of these general terms and conditions.
7. Uncertainties about the interpretation or content of one or more provisions of our terms and conditions must be explained ‘in the spirit’ of these terms and conditions.

Article 4 – The offer 
1. If an offer has a limited period of validity or is subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.
2. The offer is without obligation. The entrepreneur is entitled to change and adjust the offer.
3. The offer contains a complete and accurate description of the products and/or services offered. The description is sufficiently detailed to allow a proper assessment of the offer by the consumer. If the entrepreneur uses images, these are a true representation of the products and/or services offered or 'mockups' to show the illustration in a fictive space. Obvious mistakes or obvious errors in the offer are not binding on the entrepreneur.
4. All images, specifications and data in the offer are indicative and cannot give rise to compensation or dissolution of the agreement.
5. Images accompanying products are a true representation of the products offered or 'mockups' are used to show an image in an imaginary surrounding. Entrepreneur cannot guarantee that the displayed colors or sizes correspond exactly to the real colors and sizes of the products.
6. Each offer contains such information that it is clear to the consumer what rights and obligations are attached to the acceptance of the offer.

Article 5 – The agreement 
1. Subject to the provisions of paragraph 4, the agreement is concluded at the time of acceptance by the consumer of the offer and compliance with the associated conditions.
2. If the consumer has accepted the offer electronically, the entrepreneur will immediately confirm receipt of acceptance of the offer electronically. As long as the agreement of this acceptance has not been confirmed by the entrepreneur, the consumer can dissolve the agreement.
3. If the agreement is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and ensure a safe web environment. If the consumer can pay electronically, the entrepreneur will observe appropriate security measures.
4. The entrepreneur can inform himself – within legal frameworks – whether the consumer can meet his payment obligations, as well as about all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the distance contract. If, on the basis of this investigation, the entrepreneur has good reasons not to enter into the agreement, he is entitled to refuse an order or request with reasons, or to attach special conditions to the implementation.
5. The entrepreneur will send the following information to the consumer with the product or service, in writing or in such a way that it can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable data carrier:– the visiting address of the establishment of the entrepreneur where the consumer can go with complaints;– the conditions under which and the manner in which the consumer can make use of the right of withdrawal, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal;– the information about guarantees and existing after-sales service;– the information included in Article 4 paragraph 3 of these terms and conditions, unless the entrepreneur has already provided the consumer with this information before the execution of the agreement;– the requirements for terminating the agreement if the agreement has a duration of more than one year or is of indefinite duration.
6. In the case of a long-term transaction, the provision in the previous paragraph only applies to the first delivery.
7. Every agreement is entered into under the suspensive conditions of sufficient availability of the products concerned. 

Article 6 – Right of withdrawal 
When delivering physical products:
1. When purchasing products, the consumer has the option to dissolve the agreement without stating reasons during 14 days. This reflection period starts on the day after receipt of the product by the consumer or a representative designated in advance by the consumer and made known to the entrepreneur.
2. During the cooling-off period, the consumer will handle the product and the packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent necessary to assess whether he wishes to keep the product. If he makes use of his right of withdrawal, he will return the product with all accessories supplied and – if reasonably possible – in the original condition and packaging to the entrepreneur, in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.
3. If the consumer wishes to make use of his right of withdrawal, he is obliged to make this known to the entrepreneur within 14 days of receipt of the product. The consumer must make this known by e-mail (state your name, adress, date of purchase and order number). After the consumer has indicated that he wishes to make use of his right of withdrawal, the customer must return the product within 14 days. The consumer must prove that the delivered goods have been returned on time, for example by means of proof of shipment.
4. If the customer has not indicated that he wishes to make use of his right of withdrawal or. has not returned the product to the entrepreneur, the purchase is a fact. When delivering digital products, such as eBooks, PDFs and video's: The right of withdrawal does not apply to the delivery of digital products. The consumer can use the products directly, the purchase is a fact.

Article 7 – Costs in case of withdrawal 
1. If the consumer makes use of his right of withdrawal, at most the costs of return will be for his account.
2. If the consumer has paid an amount, the entrepreneur will refund this amount as soon as possible, but no later than 14 days after withdrawal. This is subject to the condition that the product has already been received back by the web retailer or conclusive proof of complete return can be submitted. 
3. In the event of damage to the product due to careless handling by the consumer, the consumer is liable for any loss in value of the product.
4. The consumer cannot be held liable for depreciation of the product if the entrepreneur has not provided all legally required information about the right of withdrawal, this must be done before concluding the purchase agreement.

Article 8 – The price 
All prices are subject to printing and typographical errors. No liability is accepted for the consequences of printing and typing errors. In the event of printing and typesetting errors, the entrepreneur is not obliged to deliver the product according to the incorrect price.

Article 9 – Conformity and guarantee 
1. The entrepreneur guarantees that the products and/or services comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and/or usability and the statutory provisions existing on the date of the conclusion of the agreement, regulations and/or government regulations. If agreed, the entrepreneur also guarantees that the product is suitable for normal use.
2. A guarantee provided by the entrepreneur, manufacturer or importer does not affect the legal rights and claims that the consumer can assert against the entrepreneur on the basis of the agreement.
3. Any defects or incorrectly delivered products must be reported to the entrepreneur in writing within 2 weeks after delivery. The products must be returned in the original packaging and in new condition.
4. The entrepreneur’s warranty period begins after delivery and ends after 3 months. However, the entrepreneur is never responsible for the ultimate suitability of the products for each individual application by the consumer, nor for any advice regarding the use or application of the products.
5. The warranty does not apply if:– the consumer has repaired and/or processed the delivered products himself or has had them repaired and/or processed by third parties;– the delivered products have been exposed to abnormal conditions or are otherwise handled carelessly or contrary to the instructions of the entrepreneur and/or have been treated on the packaging;– the defectiveness is wholly or partly the result of regulations that the government has made or will make with regard to the nature or quality of the materials used. 

Article 10 – Delivery and execution 
1. The entrepreneur will take the greatest possible care when receiving and executing orders for products and when assessing applications for the provision of services.
2. The place of delivery is the address that the consumer has made known to the entrepreneur. The entrepreneur is not liable for incorrectly entered addresses.
3. With due observance of what is stated in paragraph 4 of this article, the entrepreneur will execute accepted orders expeditiously but at the latest within 30 days, unless the consumer has agreed to a longer delivery period. If the delivery is delayed, or if an order cannot or only partially be executed, the consumer will be notified of this no later than 30 days after he has placed the order. In that case, the consumer has the right to dissolve the agreement without costs. The consumer is not entitled to compensation.
4. All delivery times are indicative. The consumer cannot derive any rights from any stated terms. Exceeding a term does not entitle the consumer to compensation.
5. In the event of dissolution in accordance with paragraph 3 of this article, the entrepreneur will refund the amount that the consumer has paid as soon as possible, but no later than 14 days after dissolution.
6. If delivery of an ordered product proves to be impossible, the entrepreneur will make every effort to make a replacement item available. At the latest upon delivery, it will be stated in a clear and comprehensible manner that a replacement item will be delivered. For replacement items right of withdrawal can not be excluded. The costs of any return shipment are for the account of the entrepreneur.
7. The risk of damage and/or loss of products rests with the entrepreneur until the moment of delivery to the consumer or a representative designated in advance and made known to the entrepreneur, unless expressly agreed otherwise.

Article 11 – Payment 
1. Unless otherwise agreed, the amounts owed by the consumer must be paid within 7 working days after the start of the reflection period as referred to in Article 6 paragraph 1. In the event of an agreement to provide a service, this term after the consumer has received confirmation of the agreement.
2. The consumer has the obligation to immediately report inaccuracies in the payment details provided or stated to the entrepreneur.
3. In the event of non-payment by the consumer, the entrepreneur has the right, subject to legal restrictions, to charge the reasonable costs made known to the consumer in advance.

Article 12 – Complaints procedure 
1. Complaints about the implementation of the agreement must be submitted fully and clearly described to the entrepreneur within 2 weeks, after the consumer has discovered the defects. 
2. Complaints submitted to the entrepreneur will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, the entrepreneur will answer within the period of 14 days with a notification of receipt and an indication when the consumer can expect a more detailed answer.
3. In the event of complaints, a consumer must first turn to the entrepreneur. 
4. If a complaint is found to be well-founded by the entrepreneur, the entrepreneur will, at its discretion, replace or repair the delivered products free of charge.

Article 13 – Disputes 
1. Agreements between the entrepreneur and the consumer to which these general terms and conditions apply are exclusively governed by Dutch law. Even if the consumer lives abroad. 
2. The Vienna Sales Convention does not apply. 

Article 14 – Privacy 
Personal data will be used exclusively by the entrepreneur and will not be made available to third parties, unless necessary for payment transactions and delivery of the order. 

Article 15 – Copyright 
All designs depicted on the entrepreneur’s website are subject to copyright. These designs may not be reproduced and/or distributed in any way without the express written permission of the entrepreneur. 

Article 16 – Intellectual property rights 
1. Nothing from this website or the products may be reproduced or made public without written permission from the entrepreneur.
2. The consumer expressly acknowledges that all intellectual and/or industrial property rights with regard to the products, materials and information made available to the consumer by the entrepreneur are vested in the entrepreneur, its suppliers or other entitled parties.
3. If and insofar as the entrepreneur manufactures products on the basis of explicit instructions from the consumer, such as specifications, designs, sketches, models or designs supplied by the consumer, the consumer guarantees that no rights of third parties are infringed. The buyer indemnifies the entrepreneur against claims from third parties in this regard and reimburses all costs incurred by the entrepreneur in connection with these claims. 

Article 17 – Applicable law 
1. Dutch law applies to every agreement between the entrepreneur and the consumer, even if the consumer is domiciled abroad.
2. In the event of an explanation of the content and purport of these General Terms and Conditions, the Dutch text thereof is always decisive.